THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bên mua hàng có phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử không?

Đơn vị phát hành HDDT (bên bán hàng): Lưu trữ tập trung và cung cấp HDDT cho khách hàng bất cứ khi nào (bắt buộc) Khách hàng (bên mua hàng): phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán để làm chứng từ kê khai, hạch toán theo quy định của luật thuế và kế toán. Trung gian lưu trữ 10 năm.

Tin liên quan