THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn được lập dưới dạng giấy, sau đó scan vào máy tính thì có được xem là hóa đơn điện tử và có giá trị pháp lý không?

Hóa đơn được lập dưới dạng giấy, sau đó scan vào máy tính thì chỉ có giá trị lưu trữ nội bộ; nó không được xem là hóa đơn điện tử cũng như không có giá trị pháp lý.

Tin liên quan