THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử có giới hạn số dòng trên hóa đơn không?

Với hóa đơn điện tử thì số dòng có thể tự tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa sản phẩm có trên hóa đơn và có chữ kí số ký trên toàn bộ file hóa đơn, đảm bảo được tính pháp lý mà không cần lập nhiều hóa đơn liên tiếp hoặc đính kèm bảng kê. Hay nói cách khác, mỗi số hóa đơn điện tử có thể gồm nhiều trang.

Tin liên quan