THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử có được sử dụng dạng song ngữ hay không?

Có, Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Tin liên quan